F.F.J. Bernlef docht mei oan de ynsprekmaraton

6 Desimber 2022

F.F.J. Bernlef docht mei oan de ynsprekmaraton!

Wolsto ek graach yn it Frysk in berjochtsje diktearje oan jim mem? Of yn it Frysk de timer op de Google Home oansette? Doch dan ek mei oan de Fryske ynsprekmaraton!

Gean nei ynsprekmaraton.frl (https://commonvoice.mozilla.org/fy-NL), klik op it mikrofoantsje by ‘Sprekke. Donearje jo stim’ en folgje de ynstruksjes. Meist sa faak meidwaan ast sels wolst. Sa draachst dyn stientsje by oan dyn memmetaal, en kinst ek noch sizze datst meidien hast oan de maraton.

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.