90e Krystkongres!

3 Desimber 2022

Elts jier wurdt it Krystkongres organisearre troch de ferskate Fryske studinteferienings yn Nederlân: F.F.J. Bernlef yn Grins, W.S.S.F.S. yn Wageningen en D.S.S.F.S. Aldgillis yn Delft. Nei twa jier koroana en it Krokuskongres fan ôfrûne jier, hat op woansdei 28 desimber it 90e Krystkongres plak yn Frjentsjer!

It tema fan it 18e-lustrumkrystkongres is 'Stjer fan Fryslân'. De sprekkers by it sympoasium binne Janco Krist, Ids Willemsma, Femke Wiersma en Gerrit Hiemstra. Omdat it in lustrumkongres wurdt, is der in spesjaal programma. Moarns is der in besite by it Eise Eisinga Planetarium en middeis fynt der in kriminele kuier plak.

Ynskriuwe kin fia dizze link (oan- en ôfmelde kin oant en mei 21 desimber!): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD5wcB8FA_Tke-TE-xml2Ba9mFKpgo_jMSuTmy6OBysj6UXw/viewform?usp=sf_link

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.